STATUT ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA

Ovim se Statutom, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: članka Odluka o osnivanju) pobliže uređuje djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela županijske lučke uprave, imovina, javnost rada, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori


Pravilnik o redu u luci Vela Luka

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti održavanje reda i uporabe luke i vezova u luci Vela Luka (u daljnjem tekstu Luka). Otvori

Pravilnik o opasnim teretima

Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka na kojima će se rukovati takvim tvarima. Otvori

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima

Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Vela Luka. Otvori

Sigurnosna kontrolna lista za snadbijevanje brodova gorivom

Ova kontrolna lista mora biti ispunjena i potpisana prije početka snadbijevanja gorivom. Odgovornost za operaciju snabdijevanja broda gorivom snosi zapovjednik broda. Otvori


Prava putnika

Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe. Otvori

Pravilnik o visini lučkih pristojbi

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji i visina lučkih pristojbi koje će se naplaćivati u lukama iz nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori

Javni natječaj za izbor kandidata za radno mjesto pomoćnika ravnatelja

Upravno vijeće Županijske Lučke uprave Vela Luka na svojoj je 19/IV sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA radi izbora kandidata za radno mjesto "Pomoćnika ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje". Otvori

Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×