STATUT ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA

Ovim se Statutom, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: članka Odluka o osnivanju) pobliže uređuje djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela županijske lučke uprave, imovina, javnost rada, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori

Pravilnik o redu u luci Vela Luka

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti održavanje reda i uporabe luke i vezova u luci Vela Luka (u daljnjem tekstu Luka). Otvori

Pravilnik o opasnim teretima

Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka na kojima će se rukovati takvim tvarima. Otvori

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima

Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Vela Luka. Otvori

Prava putnika

Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe. Otvori

Pravilnik o visini lučkih pristojbi

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji i visina lučkih pristojbi koje će se naplaćivati u lukama iz nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori

Javni natječaj za izbor kandidata za radno mjesto pomoćnika ravnatelja

Upravno vijeće Županijske Lučke uprave Vela Luka na svojoj je 19/IV sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA radi izbora kandidata za radno mjesto "Pomoćnika ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje". Otvori

Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka. Otvori

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×