Dokumenti

STATUT ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA
Ovim se Statutom, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: članka Odluka o osnivanju) pobliže uređuje djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela županijske lučke uprave, imovina, javnost rada, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje županijske lučke uprave Vela Luka.
Preuzmi Pregledaj
Pravilnik o redu u luci Vela Luka
Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti održavanje reda i uporabe luke i vezova u luci Vela Luka (u daljnjem tekstu Luka).
Preuzmi Pregledaj
Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Vela Luka
Ovim Pravilnikom o radu Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se sklapanje ugovora o radu, zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika, probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad, radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, plaće, materijalna prava radnika, zabrana natjecanja radnika sa Županijskom lučkom upravom (u daljnjem tekstu: Lučka uprava ili Poslodavac), naknada štete, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosom.
Preuzmi Pregledaj
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka
Ovim poslovnikom, a u okviru Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), propisuje se način rada Upravnog vijeća Lučke uprave.
Preuzmi Pregledaj
Plan gospodarenja otpadom
Plan za prihvat i rukovanje otpadom na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Vela Luka
Preuzmi Pregledaj
Pravilnik o opasnim teretima
Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka na kojima će se rukovati takvim tvarima.
Preuzmi Pregledaj
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima
Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Vela Luka.
Preuzmi Pregledaj
Operativno uputstvo s informacijama za pristajanje i boravak brodova u luci, načinu rukovanja s opasnim i onečišćujućim tvarima i načinu pozivanja službi
Ovim Uputstvom daju se informacije o bitnim činjenicama i okolnostima za pristanak i boravak brodova u luci, postojanju i smještaju zaštitnih sredstava i načinu pozivanja lučkih službi na lučkom području luke Vela Luka.
Preuzmi Pregledaj
Prava putnika
Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe.
Preuzmi Pregledaj
Sigurnosna kontrolna lista za snadbijevanje brodova gorivom
Ova kontrolna lista mora biti ispunjena i potpisana prije početka snadbijevanja gorivom. Odgovornost za operaciju snabdijevanja broda gorivom snosi zapovjednik broda.
Preuzmi Pregledaj