Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Županijska lučka uprava Vela Luka ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • ĐOVANI j.d.o.o. za građenje, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, Ulica 47 1, 20270 Vela Luka, OIB: 76994681586
  • DIONIS, Obrt za trgovinu na štandovima vl. DOBRENKO RUBEŠA, Ulica 41 br. 83, 20270 Vela Luka, OIB: 35246886623

Dokumenti

2024
Plan nabave za 2024. godinu Preuzmi Pregledaj
2023
II. izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2023. godinu Preuzmi Pregledaj
I. izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2023. godinu Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2023. godinu Preuzmi Pregledaj
2022
Registar ugovora za 2022. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
II. izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2022. godinu Preuzmi Pregledaj
I. izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2022. godinu Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2022. godinu
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 03. siječnja 2022. godine donio je "Plan nabave za 2022. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
2021
Registar ugovora za 2021. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
Izmjene i dopune plana nabave Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2021. godinu
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 120/16) ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 04. siječnja 2020. godine donio je 'Plan nabave za 2021. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu'. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 120/16) Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 15. studenog 2021. godine donio je...
Preuzmi Pregledaj
2020
Registar ugovora za 2020. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 20/V sjednici održanoj 03. srpnja 2020. godine donijelo je I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu...
Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2020. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 15/V sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo je "Plan nabave za 2020. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
2019
Registar ugovora za 2019. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 14/V sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijelo je III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu...
Preuzmi Pregledaj
II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 13/V sjednici održanoj 13. kolovoza 2019. godine donijelo je II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu...
Preuzmi Pregledaj
Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 11/V sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donijelo je izmjene i dopune Plana nabave za 2019...
Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2019. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 10/V sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2019. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
2018
Registar ugovora za 2018. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (""Narodne novine"" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 8/V sjednici održanoj 10. listopada 2018. godine donijelo je na sjednici od 22. prosinca 2014. donijelo je Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu ...
Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2018. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 2/V sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2018. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
2017
Registar ugovora za 2017. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka Preuzmi Pregledaj
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 24/IV sjednici održanoj 07. lipnja 2017. godine donijelo je slijedeći...
Preuzmi Pregledaj
Plan nabave za 2017. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 22/IV sjednici održanoj 19. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeći "Plan nabave za 2017. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
2016
Plan nabave za 2016. godinu
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 15. sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine donijelo je "Plan nabave za 2016. godinu Županijske lučke uprave Vela Luka".
Preuzmi Pregledaj
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda - Plivališće
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te Odluka o odabiru izvođača za građevinske radove na sanaciji dijela obale Kale - Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda
Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave građevinskih radova za sanaciju dijela obale Kale-Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci
Preuzmi Pregledaj
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave građevinskih radova na sanaciji dijela obale Kale na predjelu Plivališće u Veloj Luci
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji dijela obale Kale – Plivališće u Veloj Luci
Opis predmeta nabave: Građevinski radovi na sanaciji urušenog obalnog zida (betonske tribine). Potrebno je izgraditi novi obalni zid na potezu između dva gata u dužini od 55 metara...
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za izradu glavnog/izvedbenog građevinskog projekta sanacije Obale Kale-Vranac na predjelu Plivališće u Veloj Luci
Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.00,00 kn i radova do 500.000,00 kn, broj UV-18/14...
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za uslugu dopune postojeće tehničke dokumentacije za izgradnju Pomorsko-tehničkog terminala u Veloj Luci
Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.00,00 kn i radova do 500.000,00 kn, broj UV-18/14...
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za radove na remontu ukrcajno/iskrcajne rampe na trajektnom pristaništu u Veloj Luci
Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga do 200.000,00 Kn i radova do 500.000,00 Kn, Broj UV-18/14...
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za radove asfaltiranja trajektnog pristaništa u Veloj Luci
Naručitelj Županijska lučka uprava Vela Luka upućuje poziv na dostavu ponuda sukladno Članku 10. Pravilnika o nabavama roba i usluga...
Preuzmi Pregledaj
Glavni/izvedbeni građevinski projekt sanacije dijela trajektnog pristaništa
Predmet nabave: Usluga izrade glavnog/izvedbenog građevinskog projekta sanacije dijela trajektnog pristaništa - igle (gata) za pristajanje brodova u Veloj Luci...
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za izradu i ugradnju sistema betonsko sidro – bova za privez jahti u luci Vela Luka
Predmet nabave: Izrada i ugradnja sistema betonsko sidro-bova za privez jahti u luci Vela Luka. Procijenjena vrijednost nabave: 56.000,00 Kn (bez PDV).
Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda za izradu i ugradnju sistema betonsko sidro – bova za privez jahti u luci Vela Luka(troškovnik) Preuzmi Pregledaj