Postupak dodjele veza propisan je člankom 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“, br. 94/07, 79/08, 114/12, 47/13), koji navodi sljedeće:

Članak 5.

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

  1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika
  2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,
  3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

Te člankom 129. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 88/23) koji navodi slijedeće:

Članak 129.

  1. Komunalni dio luke otvorene za javni promet dio je luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez brodova i brodica.
  2. Komunalni dio luke otvorene za javni promet dijeli se na dio luke namijenjen za stalni vez brodova i brodica registriranih za gospodarstvo i dio luke namijenjen za stalni vez brodica registriranih za osobne potrebe.
  3. Na komunalnom dijelu luke otvorene za javni promet namijenjenom za gospodarstvo dozvoljeno je obavljanje djelatnosti ukrcaja i iskrcaja osoba i robe i/ili iznajmljivanje plovnog objekta, sukladno namjeni broda ili brodice za koji je ugovor o stalnom vezu zaključen.
  4. Županijska lučka uprava može sklopiti ugovor o stalnom vezu isključivo s vlasnikom plovnog objekta za plovni objekt, koji pretežito boravi na tom području i upisan je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.
  5. Prednost za dobivanje jednog stalnog veza imaju vlasnici plovnih objekata koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se luka nalazi.
  6. Prilikom dodjele pojedinog stalnog veza na komunalnom dijelu luke otvorene za javni promet potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.
  7. Županijska lučka uprava dužna je javno objaviti listu sklopljenih ugovora o stalnom vezu i listu čekanja, koje liste sadrže podatak o imenu ili registarskoj oznaci plovnog objekta i njegovu vlasniku.