STATUT ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA

Ovim se Statutom, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: članka Odluka o osnivanju) pobliže uređuje djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela županijske lučke uprave, imovina, javnost rada, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje županijske lučke uprave Vela Luka.


Pravilnik o visini lučkih pristojbi

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i visina lučkih pristojbi koje će se naplaćivati u lukama iz nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka...

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u poslovanje ŽLU Vela Luka za 2022. godinu

Sukladno zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14) i Pravilniku o izvještavanju...

Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2023. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Godišnji program rada i razvoja za 2023. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama...

Odluka o izmjenama i dopunama tarife lučkih naknada

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 06/VI sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine donijelo je slijedeću odluku...

Dvojno iskazivanje tarifa lučkih naknada (HRK i EUR)

U dokumentu su Tarife lučkih naknada iz Tarifa lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-38/19) iskazane u Hrvatskim Kunama (HRK) i Eurima (EUR).

Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2022. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Godišnji program rada i razvoja za 2022. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama...

Operativno uputstvo s informacijama za pristajanje i boravak brodova u luci, načinu rukovanja s opasnim i onečišćujućim tvarima i načinu pozivanja službi

Ovim Uputstvom daju se informacije o bitnim činjenicama i okolnostima za pristanak i boravak brodova u luci, postojanju i smještaju zaštitnih sredstava i načinu pozivanja lučkih službi na lučkom području luke Vela Luka.

Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. stavak 9. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka...

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u poslovanje ŽLU Vela Luka za 2020. godinu

Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu

Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2021. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Godišnji program rada i razvoja za 2021. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Financijski plan Županijske lučke uprave Vela Luka za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Godišnji program rada i razvoja za 2020. godinu

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“...

Izvješće o obavljenom revizorskom uvidu za 2019. godinu

Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka

Ovim poslovnikom, a u okviru Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), propisuje se način rada Upravnog vijeća Lučke uprave.

Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Vela Luka

Ovim Pravilnikom o radu Županijske lučke uprave Vela Luka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se sklapanje ugovora o radu, zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika, probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad, radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, plaće, materijalna prava radnika, zabrana natjecanja radnika sa Županijskom lučkom upravom (u daljnjem tekstu: Lučka uprava ili Poslodavac), naknada štete, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosom.

Tarifa lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju Članka 54. i Članka 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16), te Članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka...

Pravilnik o redu u luci Vela Luka

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti održavanje reda i uporabe luke i vezova u luci Vela Luka (u daljnjem tekstu Luka).

Pravilnik o opasnim teretima

Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka na kojima će se rukovati takvim tvarima.

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima

Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Vela Luka.

Sigurnosna kontrolna lista za snadbijevanje brodova gorivom

Ova kontrolna lista mora biti ispunjena i potpisana prije početka snadbijevanja gorivom. Odgovornost za operaciju snabdijevanja broda gorivom snosi zapovjednik broda.


Izvješće revizora za 2018. godinu

Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora o revizorskom uvidu...

Prava putnika

Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe.

Javni natječaj za izbor kandidata za radno mjesto pomoćnika ravnatelja

Upravno vijeće Županijske Lučke uprave Vela Luka na svojoj je 19/IV sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA radi izbora kandidata za radno mjesto "Pomoćnika ravnatelja za razvoj, tehniku i održavanje".

Javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka (UV-26/16) Upravno vijeće objavljuje javni natječaj za izbor ravnatelja Županijske lučke uprave Vela Luka.

Plan gospodarenja otpadom

Plan za prihvat i rukovanje otpadom na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Vela Luka

Warning! You need to enable JavaScript to use this site.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×