Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u za 2016. godinu

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u za 2016. godinu

Temeljem članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Vela Luka, a u svezi s člankom 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN-158/04, 100/04, 141/06, 38/09), Članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka na svojoj 16/IV sjednici održanoj 16.veljače 2016. godine, donijelo je slijedeći:

 

 

J A V N I   P O Z I V za financiranje godišnjeg programa udruga u za 2016. godinu

 

I

U financijskom planu Županijske lučke uprave Vela Luka za 2016. godinu osigurana su sredstva malih vrijednosti za financijsku potporu udruga u iznosu od 17.000,00 Kn.

 

II

Na ovaj poziv mogu se javiti udruge kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

 

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga i djeluju na području Općine Vela Luka te ispuniti druge uvjete propisane natječajem odnosno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Županijske lučke uprave Vela Luka www.zluvl.hr zajedno s objavom Poziva.

 

III

Rok za podnošenje prijava je do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava za tu namjenu. U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava na web portalu Županijske lučke uprave Vela Luka www.zluvl.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva.

 

IV

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA VELA LUKA

Ulica 58, br.15

20270 Vela Luka

 

V

Po završetku vrednovanja projekata Županijska lučka uprava Vela Luka će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima subjekata kojima su odobrena financijska sredstva, na web stranici (www.zluvl.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Županijska lučka uprava Vela Luka će obavijestiti subjekte tehničke kulture čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

 

 

Predsjednik upravnog vijeća

 

Darko Knežević dipl.iur.