Projektom uređenja obale Kale – Vranac rekonstruira se postojeća obala u ukupnoj dužini od 860 metara sa 255 komunalnih vezova. Ukupna površina zahvata iznosi 1250 m2. Projekt bi se realizirao u 3 faze: Faza A – 85 komunalnih vezova, Faza B – 82 komunalna veza, Faza C – 88 komunalnih vezova.

Pri formiranju nove obalne linije vodilo se računa o utjecaju prirodnih fenomena dugoperiodičkih oscilacija morske razine, a koje su karakteristične za uvalu Kale u Veloj Luci.

Temeljem sveobuhvatne analize novi obalni rub postavljen je većim dijelom na visinsku kotu +1,0 m. S obzirom da je nagib svih novih površina od kuća prema moru, odabrana je kota koja osigurava funkcionalno korištenje nove obale, te sprječavanje plavljenja pri pojavi plimnih valova manjih amplituda s jedne strane i brzu i nesmetanu odvodnju od kuća prema moru pri povlačenju mora nakon većih plimnih valova.

Nova obalna linija osigurava prostor za novu obalnu šetnicu širine 2,20 m, koja je s kopnene strane omeđena zelenim pojasom unutar kojeg će se, pored hortikulturnog uređenja, postaviti urbana oprema (klupe za sjedenje, koševi za smeće) i javna rasvjeta. Predviđena je sadnja stabala na prosječnom međusobnom razmaku od 12 m, te manjih grmolikih mediteranskih biljki u prostorima između njih.

Rubovi zelenog pojasa su bez izdignuća u odnosu na okolni parter, kako bi se osigurala što brža evakuacija oborinskih voda i mora u povlačenju. Razina zemljane površine unutar zelenog pojasa je približno 5 cm niža od okolnog partera. Zeleni pojas prema kopnenoj strani završava s linijskom rešetkom koja služi za odvodnju zaobalne prometnice.