2. Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka

2. Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju u luci Vela Luka

 

Na temelju članka 50. i članka 57. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/23) te članka 4. Pravilnika o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru (Narodne novine 4/24) Županijska lučka uprava Vela Luka dana 29. svibnja 2024. godine objavljuje

II. JAVNI POZIV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA BENZINSKU POSTAJU U LUCI VELA LUKA

1. Predmet Javnog poziva

Davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Benzinska postaja u luci Vela Luka za potrebe pokretanja i provođenja postupka davanja koncesije na pomorskom dobru.

2. Opis namjeravanog zahvata za koji će se ishoditi lokacijska dozvola

Benzinska postaja na Pomorsko-putničkom terminalu u Veloj Luci predstavlja zahvat u prostoru koji se temeljem Članka 4, stavak 1. točka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13. 20/17, 39/19, 125/19) smatra građevinom za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Benzinske postaja na području Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka mora se napraviti sukladno Ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (Službeni glasnik Općine Vela Luka 3/13).

Člankom 4. Točka 1.2.2. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (Službeni glasnik Općine Vela Luka 3/13) za novu benzinsku postaju definirano je slijedeće:

„Duljina operativne obale za privez manjih brodova na kružnim putovanjima i većih jahti je 70m, a površina zahvata (kopneni dio i akvatorij) 2250 m2.

Benzinska postaja planirana je za opskrbu vozila i plovila. U njenom sklopu planirana je gradnja zgrade s prodajnim, skladišnim i ugostiteljskim sadržajima uz slijedeće uvjete:

 • Zgrada mora biti prizemna najviše visine 4,5 m,
 • Maksimalni koeficijent izgrađenosti je 0,6,
 • Priključak benzinske postaje mora biti usklađen s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste i opremljen propisanom vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom,
 • Benzinska postaja mora imati riješen sustav svih nakapnih površina tako da se ne zagađuje more i tlo,
 • Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao zelenilo uz obvezu korištenja autohtonog raslinja,

Proširenje obale ne smije se izvoditi nasipanjem već na stupovima ili drugi način koji će osigurati najveću moguću cirkulaciju mora.“

Dalje u Točki 1.2.9. Uređenje stare (Vele) rive navedeno je: „Čim se osiguraju potrebni uvjeti postojeća benzinska postaja na Veloj rivi mora se izmjestiti na novu lokaciju uz novo trajektno pristanište.“

3. Prilozi javnom pozivu

Sastavni dio ovog Javnog poziva čini:

 • Grafička podloga sa prikazanim obuhvatom zahvata: Digitalna ortofoto karta u mjerilu 1:00000
 • Lokacijska informacija Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa: 350-05/24-10/000372; Urbroj: 2117-23-3/4-24-0003 od 12. ožujka 2024. godine.

4. Obavezni sadržaj prijave

Prijava za dobivanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole obavezno sadrži:

 • Podatke podnositelja zahtjeva (naziv, OIB, kontakt podaci)
 • Opis i prikaz zahvata sa planiranim rješenjima
 • Procjenu vrijednosti investicije
 • izjavu prijavitelja da će, ukoliko bude izabran za ishođenje lokacijske dozvole, potpuni zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole podnijeti u roku od najviše 18 mjeseca od dana dobivanja ovlaštenja
 • izjavu prijavitelja da će ukoliko bude izabran za ishođenje lokacijske dozvole istu ustupiti nadležnom tijelu za provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije, uz mogućnost naknade troškova pod uvjetima propisanim Zakonom
 • podatak o iskustvu prijavitelja u djelatnosti vezanoj za namjenu zahvata za koji će se ishoditi lokacijska dozvola (broj izvedenih istovrsnih zahvata)
 • podatak o iskustvu ovlaštenog projektanta s kojim je prijavitelj sklopio sporazum o suradnji, u projektiranju zahvata za koji će se ishoditi lokacijska dozvola (broj projektiranih i izvedenih istovrsnih zahvata)

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju ne uzimaju se u obzir kod ocjenjivanja.

5. Mjerila za vrednovanje

Mjerila za vrednovanje prijava za odabir ovlaštenika za ishođenje lokacijske dozvole Povjerenstvo za ocjenu prijava imenovano od strane Županijske lučke uprave Vela Luka u sastavu od 3 člana, ocijenit će samo potpune, u roku zaprimljene prijave, rukovodeći se načelom zadovoljavanja javnog interesa i zaštite pomorskog dobra.

Ocjenjivanje prijava obavlja se metodom kvalitativne i kvantitativne usporedbe prema svakom od zadanih mjerila:

 1. iskustvo prijavitelja
 2. iskustvo ovlaštenog projektanta
 3. iskorištenje lokacije i zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva
 4. fleksibilnost i inovativnost rješenja
 5. ekološki pristup i održivost
 6. doprinos lokalnoj zajednici
 7. očekivani gospodarski učinak
 8. cijena projekta.

Nakon odabira od strane povjerenstva, Županijska lučka uprava donosi odluku kojom ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole dodjeljuje prijavitelju s najkvalitetnijom prijavom temeljem mjerila iz ovog Poziva.

Protiv Odluke o davanju ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole žalba nije dopuštena.

6. Rokovi za podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole i dostavu ishođene lokacijske dozvole Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka

Odabrani gospodarski subjekt dužan je potpuni zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole podnijeti u roku od najviše 18 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o ovlaštenju.

Ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole prestaje važiti ako se lokacijska dozvola ne ishodi u roku od dvije godine od dana davanja ovlaštenja. Navedeni rok se na zahtjev ovlaštenika može produžiti jednom za još dvije godine, zbog opravdanih razloga (prethodni postupci procjene utjecaja na okoliš i sl.).

7. Status odabranog gospodarskog subjekta pri javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije

Odabrani gospodarski subjekt ishođenjem lokacijske dozvole ne ostvaruje prednost pri javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za benzinsku postaju u Veloj Luci.

8. Naknada troškova izrade lokacijske dozvole

Ako odabrani gospodarski subjekt koji je izradio lokacijsku dozvolu ne bude izabran za koncesionara u postupku davanja koncesije za benzinsku postaju u Veloj Luci, ima pravo na povrat stvarnih troškova izrade lokacijske dozvole od izabranog koncesionara, a koji troškovi ne mogu prelaziti 3% procijenjene vrijednosti investicije.

Ako odabrani gospodarski subjekt koji je ishodio lokacijsku dozvolu nije predao ponudu na raspisanu obavijest o namjeri davanja koncesije na temelju lokacijske dozvole koju je ishodio nema pravo na naknadu stvarnih troškova izrade lokacijske dozvole.

9. Dostava prijave za davanje ovlaštenja

Rok za podnošenje prijave za davanje ovlaštenja traje 30 dana, a počinje teći prvi dan od dana objave ovog javnog poziv na mrežnim stranicama Županijske lučke uprave Vela Luka.

 

Prijava za davanje ovlaštenja podnose se u pisanoj formi i u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i pismu na slijedeću adresu:

Županijska lučka uprava Vela Luka
Ulica 58 15
20270 Vela Luka

s naznakom „Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvola“.

Zahtjev za davanje ovlaštenja koji je dostavljen izvan roka za podnošenje zahtjeva neće se razmatrati.

10. Objava javnog poziva za davanje ovlaštenja

Ovaj javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Županijske lučke uprave Vela Luka (www.zluvl.hr).

11. Ostale informacije

Za ostale informacije potrebno je obratiti se Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka elektroničkom poštom na adresu: ana.separovic@zluvl.hr.

 

Ravnatelj
Boris Žuvela

(Originalni Poziv i priloge možete naći na oglasnoj ploči)